Pred vstupom do oblasti Via ferrata Komín a Via ferratový svet sa nezabudnite oboznámiť s prevádzkovým poriadkom.

Návštevný a prevádzkový poriadok oblasti:
Via ferrata Komín a Via ferratový svet na Skalke v Kremnických vrchoch.

§1 Úvodné ustanovenia

 1. Vlastníkom Via ferraty Komín a Via ferratového sveta je mesto Kremnica, správcom je Kultúrne a informačné centrum mesta Kremnica.
 2. Návštevný a prevádzkový poriadok Via ferraty Komín a Via ferratového sveta (ďalej len „ferraty“) slúži predovšetkým predchádzaniu úrazov. Je viditeľne umiestnený na webovej stránke viaferrataskalka.sk, na ktorú sú prostredníctvom QR kódu umiestneného na informačných tabuliach navigovaní návštevníci ferrát. Prevádzkový a návštevný poriadok je k dispozícii tiež na recepcii Skalka relax centra.
 3. Porušovanie prevádzkového poriadku môže viesť k vykázaniu návštevníka z ferrát.
 4. Pohyb na ferratách je možný na vlastné riziko. Za škody vznikajúce osobám z dôvodu porušovania prevádzkového poriadku, nesprávnej techniky istenia, lezenia alebo manipulácie s ferratovým setom, nekvalitného výstroja, nepozornosti, nerešpektovania ostatných lezcov a pod., a tiež za škody na veciach, ako i za veci uložené mimo priestorov na to určených, nepreberá vlastník a správca ferrát žiadnu zodpovednosť.
 5. Na ferratových cestách hrozí riziko pádu a riziko padajúcich skál s následkami ťažkého poranenia až smrti.
 6. Pohyb na ferratách je určený skúseným lezcom vybavených základným certifikovaným ferratovým setom: sedací horolezecký úväz (prípadne celotelový), tlmič pádov, horolezecká prilba. Na ťažké ferraty od obtiažnosti E odporúčame doplniť základnú výbavu o rozšírenú ferratovú výstroj: odsedávačka a prsný úväz. Taktiež odporúčame používať rukavice a pevnú turistickú obuv.
 7. Začiatočníci a neskúsení lezci môžu liezť na ferratách len s oprávnenou osobou, akou je horský vodca UIAGM a horský sprievodca UIMLA, prípadne so skúseným lezcom.
 8. Horský vodca UIAGM a horský sprievodca UIMLA sa pri poskytovaní služieb riadi štandardami, ktoré vydáva ich stavovská organizácia. Horský vodca UIAGM a horský sprievodca UIMLA počas poskytovania služby nesú zodpovednosť za sprevádzané osoby. Oprávnené osoby majú uzatvorené poistenie zodpovednosti za škody spôsobené klientovi.
 9. Všetci návštevníci ferrát musia mať povinne uzatvorené poistenie na hory pred vstupom na ferraty.

§2 Povinnosti návštevníkov

 1. Návštevník ferrát na Skalke je povinný pri svojej prvej návšteve si pozorne prečítať prevádzkový poriadok a zobrať ho na vedomie. Návštevník je povinný ho dodržiavať. Prevádzkový poriadok je záväzný aj pre nelezúcich návštevníkov ferrát (turisti, deti, sprievod detí a pod.)
 2. Návštevník ferrát je povinný dodržiavať pravidlá bezpečného pohybu na ferratách, ktoré sú súčasťou prevádzkového poriadku (§4).
 3. Návštevník ferrát je povinný bezodkladne oznámiť správcovi ferrát nedostatky, ktoré by mohli ohroziť jeho bezpečnosť a zdravie alebo bezpečnosť a zdravie ostatných návštevníkov ferrát a podľa svojich možností sa podieľať na ich odstránení.
 4. Návštevník ferrát je povinný v prípade krádeže alebo vandalizmu (oceľové časti ferraty, tabule, športový výstroj, cennosti, atď.) ohlásiť skutok polícii. 
 5. Návštevník ferrát je zodpovedný za dobrý stav svojho výstroja. Pri lezení je možné používať iba výstroj určený pre tento šport (s označením UIAA, CE) a profesionálne s ním manipulovať.
 6. Návštevníci pri pohybe na ferratách sú povinní správať sa tak, aby nedochádzalo k zbytočnému poškodeniu neživých častí prírody, poškodeniu alebo uhynutiu rastlín a živočíchov alebo poškodeniu a ničeniu ich životného prostredia vrátane jeho znečisťovania odpadkami a rušenia pokoja a ticha.
 7. Je zakázané pohybovať sa po ferratách bez zaistenia a mimo trasy vymedzenej istiacim lanom.
 8. Počas búrky alebo ak hrozí búrka je na ferraty vstup prísne zakázaný. Istiaci reťazec funguje ako bleskozvod!
 9. Zakázaný je vstup detí do 15 rokov bez sprievodu a trvalého dozoru dospelej osoby alebo pod vedením skúseného inštruktora, ktorý za ne zodpovedá.
 10. Po ferratách je zakázané liezť s cepínmi a rovnako v mačkách je zakázané liezť po technických zabezpečovacích zariadeniach ferraty.
 11. Na ferraty je zakázaný vstup a pohyb osobám pod vplyvom alkoholu, omamných a psychotropných látok a tiež je zakázané konzumovať alkohol v priestoroch určených na šport.
 12. Zakazuje sa vstupovať so psami na technické zabezpečovacie zariadenia ferraty. Na území ferrát môžu návštevníci vodiť psy len na vôdzke a s náhubkom. 
 13. Do priestorov ferrát je zakázané vchádzať s motorovými vozidlami, okrem vozidiel Horskej záchrannej služby, polície či hasičov pri výkone povolania.
 14. Vojsko, polícia, hasiči, horská záchranná služba sú povinní o svojich cvičeniach na ferratách informovať správcu. Cvičenie sa musí odohrávať v čase mimo obdobia s vysokou návštevnosťou. Pri cvičeniach nesmie byť poškodzované zariadenie ferraty. Pri cvičeniach nesmie dôjsť k ohrozeniu návštevníkov.
 15. Organizovanie hromadných športových podujatí a organizovaných akcií podlieha samostatnému súhlasu správcu ferrát.
 16. V období sezónnej uzávery je na ferraty prísne zakázaný vstup.
 17. Na ferraty je možné vstupovať len v čase denného svetla, to znamená hodinu po východe slnka po hodinu pred západom slnka.
 18. V oblasti ferrát je zakázané kempovať, stanovať zakladať ohne mimo priestorov na to určených.

§3 Práva a povinnosti správcu

 1. Vlastník a správca nezodpovedajú za zranenia a škody spôsobené rizikovými faktormi charakteristickými pre pohyb na ferratách.
 2. Vlastník a správca alebo nimi poverené osoby sú oprávnení vykázať z priestorov ferraty osoby porušujúce poriadok, nedodržujúce zásady a ohrozujúce ostatných návštevníkov alebo osoby poškodzujúce zariadenia na ferrate.
 3. Správca je povinný zabezpečiť pravidelné odborné prehliadky technických zabezpečovacích zariadení ferrát (laná, mosty, oceľové nášľapy, drevené prvky, kotviace body, atď).
 4. Správca je oprávnený dočasne alebo trvalo uzavrieť jednotlivé ferratové cesty v prípade, ak si to jej stav alebo aktuálna situácia vyžaduje a informovať o tom návštevníkov.
 5. Pri uzávere ferrát musí správca na viditeľnom mieste pred vstupom na ferraty umiestniť tabuľu so zákazom vstupu.
 6. Správca je povinný v prípade uzávery ferrát informovať o tom Horskú záchrannú službu.

§4 Zásady bezpečného pohybu na ferratách

 1. Klasifikácia obtiažnosti zaistených ferratových ciest A, B, C, D, E, F:

A – ľahká zaistená ferratová cesta – III. UIAA
B – stredne ťažká zaistená ferratová cesta – IV. UIAA
C – ťažká zaistená ferratová cesta – IV. UIAA
D – veľmi ťažká zaistená ferratová cesta – V. UIAA
E – extrémne ťažká zaistená ferratová cesta – VI. UIAA
F – veľmi extrémne ťažká zaistená ferratová cesta určená len pre športových lezcov

 1. Pri pohybe na ferratách používajte predpísanú certifikovanú ferratovú výstroj: horolezecká prilba, horolezecký sedací úväz, tlmič pádu s karabínami.
 2. Pred nástupom na ferratu si vždy starostlivo skontrolujte vybavenie.
 3. Nikdy nelezte sami.
 4. Ferraty sú jednosmerné, protismerný postup je dovolený len v prípade núdzovej situácie.
 5. Neopúšťajte nikdy trasu ferraty a istiaceho lana.
 6. Na ferratách dodržiavajte odstup 1,5 m od iného lezca a nepredbiehajte sa.
 7. Pred lezením je potrebné zvážiť svoje schopnosti (a rovnako aj zdravotný stav). Začiatočníci by mali začínať ľahšími trasami a postupne zvyšovať ich náročnosť .
 8. Zvýšte pozornosť, ak je na ferratových cestách mokro, námraza, sneh. Náročnosť jednotlivých ferrát sa tým zvyšuje.
 9. Nevstupujte na ferratu pri hroziacej búrke. Uistite sa, že poznáte všetky únikové cesty z ferraty a keď sa zhorší počasie, opustite cestu skôr.
 10. Pri pohybe musíte byť istený vždy dvoma karabínami.
 11. Karabíny si pri výstupe tlačte po lane a majte ich vždy v dohľade.
 12. Pri prepínaní karabín buďte vždy jednou karabínou zaistený na istiacom lane.
 13. Keď prileziete k istiacej kotve, stabilne sa postavte na nášľapy, následne precvaknite nad kotvu jednu karabínu, potom druhú karabínu (nikdy nie obe naraz) a následne sa prechyťte nad kotvu.
 14. Starostlivo si kontrolujte dovretie zámky karabíny.
 15. Pri kolmom (vertikálnom) pohybe lezca po oceľovom lane dodržujte odstup dvoch polí medzi lezcami (min 4m) tak, aby sa lezci v prípade pádu vzájomne nezranili.
 16. Pri vodorovnom (horizontálnom) pohybe platí zásada jeden lezec na jednom poli medzi istiacimi kotvami.
 17. Skúsenejší lezec lezie prvý tak, aby mohol dobre zhora kontrolovať nováčika pod sebou a včas mu poskytnúť pomoc.
 18. Pri vyhýbaní zostaňte vždy zaistený.
 19. Od lezcov, ktorí nedodržiavajú pravidlá, si v záujme vlastnej bezpečnosti udržujte náležitý odstup.
 20. Ak máte odsedávačku, používajte ju len keď odpočívate a nezabudnite si ju pri lezení odcvaknúť.
 21. Pri lezení s menšími deťmi odporúčame používať celotelový úväz a pomocné istiace lano. Na ferratu je povolené vstupovať s deťmi, a to len v sprievode a pod dozorom dospelej osoby.
 22. Na ferratu neodporúčame vstup deťom s výškou nižšou ako 1,3 m. Hrozí tu, že nedosiahnu na istiace prvky ferrát (laná a stúpačky) a zaseknú sa v exponovanom teréne.
 23. Pri pohybe po lanových mostoch a na lanovej sieti dodržujte predpísané povolené maximálne zaťaženie technických zariadení a maximálny povolený počet osôb daný vlastníkom ferrát.

§5 Záverečné ustanovenia

 1. Návštevníci ferrát na Skalke majú pred vstupom na ferraty povinnosť oboznámiť sa s prevádzkovým a návštevným poriadkom.
 2. Každoročnú sezónnu uzáveru Via ferraty Komín a Via ferratového sveta správca v dostatočnom predstihu oznámi prostredníctvom svojich webových stránok, sociálnych sietí, médií.

Kontakt na vlastníka:

Mesto Kremnica, Štefánikovo námestie 1/1, 967 01 Kremnica
info@kremnica.sk
www.kremnica.sk

Kontakt na správcu:

Kultúrne a informačné centrum mesta Kremnica, Štefánikovo námestie 35/44, 967 01 Kremnica
infocentrum@kremnica.sk
045/6742 856

Kontakt na požičovňu ferratových setov:

Skalka relax centrum
skalka@kremnica.sk
045/228 97 48

www.viaferrataskalka.sk

Kontakt na HORSKÚ ZÁCHRANNÚ SLUŽBU: 18300
Tiesňová linka: 112
Kontakt na Mestskú políciu Kremnica: 045/6743 059, 159

Via ferratový svet - ferrata C