Dodržiavajte pravidlá bezpečnosti pri pohybe na horách a v prírode, obzvlášť v prípade pohybu na via ferrate.

POISTENIE NA HORY PRED VSTUPOM NA VIA FERRATU JE POVINNÉ


Informácie o možnosti poistenia sa cez sms dostanete v Relax centre na Skalke alebo využite online služby niektorej z poisťovní.

Nezabudnite si uložiť tiesňovú linku HZS 18 300.


Poistenie nákladov na zásah Horskej záchrannej služby platí na území Slovenskej republiky, z ktorej má poistený právo na úhradu nevyhnutných nákladov za:

 • vyhľadávanie osoby v horskej oblasti (pátranie)
 • vyslobodzovanie osoby
 • prepravu z miesta zásahu HZS do miesta odvozu poisteného dopravnou zdravotnou službou alebo do najbližšieho zdravotníckeho zariadenia na území Slovenskej republiky
 • prepravu (zvoz) telesných pozostatkov z miesta zásahu HZS do miesta odvozu telesných pozostatkov dopravnou zdravotnou službou, ktoré vzniknú v súvislosti so záchrannou činnosťou vykonanou zamestnancami Horskej záchrannej služby, tzv. zásah HZS, v niektorej z horských oblastí v územnej pôsobnosti HZS, ak tieto náklady boli poistenému alebo za poisteného jeho zákonnému zástupcovi alebo v prípade smrti poisteného oprávneným dedičom vyúčtované v horských oblastiach na území Slovenskej republiky v súlade s platným cenníkom nákladov HZS vydaným HZS.

Pohyb na via ferrate

Pri nástupe na ferratu sa nachádza oceľové lano. Toto oceľové lano je istiace a vždy je po celej dĺžke ferraty. Po celý čas pohybu na ferrate je potrebné byť na oceľové lano pripnutý bez ohľadu na to, aká je náročnosť aktuálneho úseku. Súčasťou každého tlmiču pádu sú dve karabíny, ktoré pomáhajú pri istení na oceľové lano. Nezabudnite si pripnúť obidve, aby ste pri prepínaní karabín boli vždy istení. Nikdy preto neprepínajte obe karabíny naraz. Popri tom si treba dávať pozor na to, aby sa slučky na tlmiči pádu nekrížili a nezamotali.

 • karabíny dávame vždy protiľahle
 • vždy musíte byť zaistení
 • na oceľovom lane pripínajte vždy obe karabíny
 • počas preisťovania musí byť vždy jedna karabína zaistená
 • nikdy neodopínajte obe karabíny naraz

Pri pohybe na via ferratách nikdy nechoďte v protismere a nesnažte sa niekoho predbiehať. Môžete tým spôsobiť nepríjemné zrážky alebo dokonca ohroziť život svoj aj iných. Dôležité je tiež dodržiavať rozstup. Medzi vami a iným lezcom musí byť medzera dlhá aspoň jeden úsek medzi kotviacimi bodmi.

 • nikdy nelezieme ferraty v protismere
 • pri vertikálnych úsekoch musí byť rozstup medzi lezcami minimálne dva kotviace úseky
 • pri horizontálnych úsekoch musí byť rozstup medzi lezcami minimálne jeden kotviaci úsek

Pohyb na ferrate s dieťaťom

Pohyb na via ferrate môžete absolvovať aj s dieťaťom. Dieťa ide na ferrate vždy prvé, za ním nasleduje zodpovedná osoba, ktorá mu pomáha prepínať karabíny. Deti od 10 rokov môžu absolvovať via ferratové cesty v sprievode dospelej osoby.

 

Via ferrata – úrovne

Pred vstupom na via ferratu sa oboznámte s prevádzkovým poriadkom.